- OUDERS -

Samen met ouders

Op De Ommelander hebben we oog voor de rol van ouders in goed onderwijs. Daarom zoeken we veel contact met ouders en zijn we heel laagdrempelig. Dat betekent dat onze leerkrachten altijd goed bereikbaar zijn voor ouders. Samen met alle ouders werken we aan betrokkenheid bij de kinderen en bij de school. Ouders hebben bovendien inspraak op het beleid van De Ommelander via de Medezeggenschapsraad.

>> Maak een afspraak en kom langs! 

Medezeggenschapsraad (MR)

Onze Medezeggenschapsraad (MR) is een zelfstandig orgaan binnen de school met wettelijk vastgelegde bevoegdheden. Het biedt ouders en personeelsleden de mogelijkheid om mee te beslissen (instemmingsrecht) en/of mee te denken (adviesrecht) over beleidszaken binnen de school. De MR vergadert minimaal zes keer per schooljaar. Eén van de leden van de MR heeft tevens zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) die namens alle onder DELTA vallende scholen overleg voert met het dagelijks bestuur van DELTA.

De MR bestaat uit 3 teamleden en 3 ouderleden.
Leden medezeggenschapsraad:

Personeelsgeleding:

 • Judith van Belkom
 • Yvonne Diephuis
 • Arno Doeleman

Oudergeleding:

 • Nalan Bas
 • Rianne Jansen
 • Vacature

GMR:

 • Yvonne Diephuis

De Mr is te bereiken via medezeggenschapsraad Ommelander: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Schoolforum (SF)

Het schoolforum heeft tot taak een klankbord te zijn voor de school. Ouders die hun betrokkenheid willen tonen kunnen via dit orgaan meedenken in bepaald schoolse aangelegenheden, zoals het schoolgebouw, rapport, schoolplein etc. Het schoolforum heeft geen wettelijke status, maar is door het stichtingsbestuur in het leven geroepen om ouderparticipatie op de scholen te vergroten.

Het schoolforum bestaat uit een aantal ouders van de activiteitencommissie, de oudergeleding MR, een aantal contactouders en andere ouders op basis van hun interesse. Het schoolforum stelt uit hun midden een voorzitter, secretaris en penningmeester aan. De penningmeester draagt zorg voor het innen en beheren van de ouderbijdrage. Het schoolforum overlegt 5 of 6 keer per jaar met de directie, in een open vergadering, over punten die belangrijk zijn voor de school. 

Leden schoolforum:

 • Sabine Goosen (voorzitter)
 • Pauline de Bruijn-Zurlohe
 • Ralph Stolk
 • Marjolein van Steenbergen
 • Petra Pelle-Janssen

Personeelsgeleding:

 • Irma Peters
 • Judith van Belkom (vanuit MR)

Het schoolforum is te bereiken via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Schooloudercontact

Ouderportaal Social Schools
Wij werken met Social Schools. Social Schools is een online communicatieplatform voor het basisonderwijs. Het doel is om ouders meer inzicht te geven in wat er gebeurt in de klas, op een simpele, visueel aantrekkelijke en informerende wijze. We vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent en blijft van waaraan gewerkt wordt. Niet alle kinderen vertellen immers altijd waar ze mee bezig zijn op school. Zo kunt u uw kind(eren) beter ondersteunen in het leerproces, omdat u beter op de hoogte bent.

Hoe werkt het?
De leraar plaatst een bericht in de klas. Bijvoorbeeld over een sportdag, een excursie of informatie over de lesmethode waarmee gewerkt wordt. Als ouder kunt u deze informatie bekijken door in te loggen via de mobiele app of via de web-omgeving. U kunt agendapunten in uw app rechtstreeks toevoegen aan uw telefoonagenda. Zo ontvangt u op tijd herinneringen en vergeet u nooit evenementen.

Afgesloten omgeving
Social Schools is een veilig, afgesloten platform. Alleen ouders die toestemming hebben gekregen van de school, kunnen in de omgeving. Ouders hebben alleen toegang tot de groepen van hun kinderen.